ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 ต่อ 7118 โทรสาร.(054) 771398