ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา

หมวด: เกี่ยวกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2556
เขียนโดย พงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา ผู้ชม: 4344

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 
โทรศัพท์. (054) 710259 ต่อ 7118 โทรสาร.(054) 771398

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 ต่อ 7118 โทรสาร.(054) 771398